بسمه تعالي

 مؤسسه فرهنگي هنري زبانكده سنجش آمل
 

 

تـذكـــــرات :
1) كل شهريه قبل از شروع ترم دريافت مي شود .
2) چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعي و قبل از شروع ترم و يا دوره از شركت در كلاسهاي مؤسسه منصرف گردد .
     مؤسسه بايد پس از كسر 20% شهريه ماخوذه مابقي را به داوطلب مسترد نمايد
.
3) در صورتيكه مؤسسه به هر دليلي موفق به راه اندازي تشكيل كلاس نشود كليه شهريه مأخوذه بايد مسترد گردد.
4) پس از شروع كلاس در هر ترم يا دوره استرداد شهريه ضرورتي ندارد .
5)   لطفا پس از ثبت نام اينترنتي، شهريه را به شماره كارت 
 2147- 1532- 2314- 6280   واريز نماييد.

مقررات مربوط به آموزشگاه :
1) رعايت پوشش اسلامي
2) حضور به موقع و قبل از مدرس در كلاس
3) خاموش نمودن تلفن همراه در كلاس الزامي است .
4) در صورت غيبت بيش از 3 جلسه در ترم از دوره حذف مي گردد .