لیلی عادلی

لیلی عادلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشجوی دکترای مدیریت - مدیریت زبانکده

جمال ذاکری

جمال ذاکری

دکترای زبان انگلیسی مدرس - مشاور آموزشی

مدثر ساداتی

مدثر ساداتی

دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی

فاطمه یعقوبی ملکشاه

فاطمه یعقوبی ملکشاه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشجوی دکترای مدیریت

مهدیه احمدی

مهدیه احمدی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشجوی دکترای مدیریت

الهه سلطانی

الهه سلطانی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

پرشیا طاهری

پرشیا طاهری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

دینا شهروزی

دینا شهروزی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

زهرا بهزادی

زهرا بهزادی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

گل آرا دیلمی

گل آرا دیلمی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

بهاره اکبرزاده

بهاره اکبرزاده

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

سمانه فرجی

سمانه فرجی

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی

شیوا حسن نژاد

شیوا حسن نژاد

کارشناسی آموزش زبان انگلیسی